چهره های ماندگار ایران - Wonderland Group

files-exhibitions-faeze-mozafari-50-60-kolage-alkhas[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
title : Hanibal Alkhas
Description : Faeze Mozaffari
Size : 50*60
Year Of Creation: 2019
Art Technic : Collage
files-exhibitions-babazadeh-30-30-maryam-Aahi-govash[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
title : maryam Aahi
Size : 30*30
Year Of Creation: 2019
Art Technic : Gouache
files-exhibitions-azar-teymoori-3-4-sew[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].JPG
title : Sadegh Hedayat
Size : 3*4
Year Of Creation: 2019
Art Technic : 11
files-exhibitions-mojde-danesh-pajooh-30-30-digital[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
title : Ezatollah Entezami
Size : 30*30
Year Of Creation: 2019
Art Technic : Digital Art