منوچهر صفرزاده(مش صفر)

۰۹ اسفند ۱۳۷۷
۱۳ اسفند ۱۳۷۷
۲۰ دى ۱۳۸۵
۲۸ دى ۱۳۸۵
متولد 1322 تهران دانشگاه هنر را در رشته نقاشی نا تمام گذاشت. اولین نمایشگاه در گالری گیلگمش