مهدی ویشکایی

متولد 1299 رشت فارغ التحصیل هنر برگزاری نمایشگاههای متعدد در ایران و خارج