پوریا نهایی

files-artists-02[b1f6d5b7663493e955835a3155271dfc].jpg

پوریا نهایی
نقاش
لیسانس گرافیک
نمایشگاه های انفرادی
۱۳۹۴خانه هنرمندان ایران
۱۳۹۴ گالری والی
۱۳۹۳گالری شیلا
(۱۳۸۵-۱۳۸۶-۱۳۸۷)گالری خصوصی
نمایشگاههای گروهی:
شرکت دربیش از ۲۰نمایشگاه گروهی در آلمان،ترکیه ،دوبی وایران درگالری های دی،هفت نگاه،خط سفید،اردیبهشت