احسان ضیاء بروجنی

files-artists-170222-133957-1[b1f6d5b7663493e955835a3155271dfc].jpg

متولد بروجن، مرداد1366

دیپلم گرافیک - کارشناسی نقاشی ازدانشگاه هنراصفهان

- نمایشگاه گروهی چاپ دستی................................اصفهان1385

- نمایشگاه گروهی طراحی«کتابخانه مرکزی»..............اصفهان1386

نمایشگاه گروهی نقاشی «گالری صبا»......................تهران1387 -

اصفهان1388................................... - نمایشگاه گروهی طراحی

- نمایشگاه بین المللی آثاردانشجویان............................تهران1389

- نمایشگاه آثارنقاشی وابسته به دانشگاه هنر.................اصفهان1390

- نمایشگاه گروهی نقاشی گالری هامون.....................اصفهان1391

- نمایشگاه گروهی طراحی گالری هامون...................اصفهان1392

- نمایشگاه گروهی نقاشی گالری آپادانا......................اصفهان1392

- نمایشگاه آثارکوچک اندازه گالری هامون.................اصفهان1392

- نمایشگاه گروهی نقاشی گالری هامون.....................اصفهان1392

- نمایشگاه انفرادی مجسمه گالری هامون...................اصفهان1392

- نمایشگاه انفرادی طراحی باعنوان«ساعت سه نیمه شب»گالری هامون...........................................................اصفهان1392

- نمایشگاه انفرادی طراحی و مجسمه باعنوان «محض» گالری

آپادانا.............................................................اصفهان1393