عبدالله عامری

متولد 1301 تهران

فارغ التحصیل دانشگاه هنرهای زیبا

برگزاری نمایشگاه ها و بی ینال های متعدد