...سنگ است

...سنگ است

...سنگ است

مهدی محب علی
۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۳
۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۳