گذر زندگی

گذر زندگی

گذر زندگی

مهرین مختاری
۱۶ آبان ۱۳۹۴
۰۲ آذر ۱۳۹۴
گذر زندگی از ورای خط ها، رنگ ها و نقش ها،
گذری به درون خود، خودِ تلنبار شده از خاطرات ...