خانه

خانه

خانه

مانلی جودت
۱۷ مهر ۱۳۹۴
۱۱ آبان ۱۳۹۴
کارهای من اساسـا پاسخی ست به تجربه زندگـــی در عصـری که
حاکـــــی از کل حیرت انگیـــزی از اطــــلاعات است که با نـوک
 انگشتانـمان آن را لمس می کنیمو در زمان زود گـــــذری بایست
به تغییـــرات ناشی از آن واکنش نشان داد.
بدین ترتیب به نظــر می رسد، جســـت و جو هــــای اخیر نیز
چنانچــــه پاسخی صریح و روشن به آن تغییرات نباشد، امـــا با
توجه به خیل عظـــیم مهاجران، که به مســــأله حاد جهانی نیز
بدل شده، و عمـــدتا به دنبال مکان امن و زندگی در خور شـأن
 انســـانی اند، انســــان را به اندیشیدن در این باره وا می دارد.
به راستی خانه امن در خور شأن انسان در کجاست؟روی زمیــن،
 بالای زمین، در جایی ثابت، ویا بنا بر نظر کانسترکتیویست های
 روسی، هم چنان خطی، بی ثبات، سیار و در حرکت، به اقتضای
کار و فعالیت هرروز در جایی و مکانی!