جریان نامیرا

جریان نامیرا

جریان نامیرا

۰۶ مهر ۱۳۹۷
۱۶ مهر ۱۳۹۷

مجموعه ی پیش رو حاصل کوشش یک سال فعالیت مستمر هنرمندانی است که برای رسیدن به فضای شخصی در آثارشان تلاش کرده و هرکدام با سعی و خطا به نتیجه ی دلخواهشان رسیده اند. در این مسیر هدف اصلی، شکل گیری فضای مستقل هنرمندان از هم در یک زیرمجموعه است که با پیروی از موضوعی خاص با عنوان « جاودانه گی» یا

« جریان نامیرا» شکل گرفته است.

جاودانه گی دارای گستره ی مفهومی بسیار وسیع است که هر هنرمند برداشت شخصی خود از این موضوع را بیان و به زبان تصویر تبدیل کرده است.

آنالی وکیلی

مهرماه ۱۳۹۷