مجسمه

مجسمه

مجسمه

بیژن نعمتی شریف
۲۰ آبان ۱۳۸۶
۳۰ آبان ۱۳۸۶