نوستالژی - آرزو رمضان جماعت

files-exhibitions-RamNos6936[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 21 * 30 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-RamNos4339[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 20 * 20 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-RamNos7671[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 21 * 30 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-RamNos3549[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 39 * 55 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-RamNos8728[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 39 * 55 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-RamNos4119[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 21 * 30 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-RamNos5576[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 30 * 41 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11