افسانه های بعد پنجم - مریم هاشمی

سیرک
عنوان : سیرک
ابعاد : 50*37
تکنیک : ترکیب مواد روی مقوا
files-exhibitions-01-(1)[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
تکنیک : ترکیب مواد روی مقوا
files-exhibitions-01-(4)[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
تکنیک : ترکیب مواد روی مقوا
files-exhibitions-01-(6)[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
تکنیک : ترکیب مواد روی مقوا
files-exhibitions-01-(7)[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
تکنیک : ترکیب مواد روی مقوا
files-exhibitions-01-(8)[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
تکنیک : ترکیب مواد روی مقوا
files-exhibitions-01-(5)[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
تکنیک : ترکیب مواد روی مقوا
files-exhibitions-01-(3)[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
تکنیک : مداد رنگی روی مقوا