نقاشی - بابک اطمینانی

files-exhibitions-EtmPai7206[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 110 * 110
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۴
تکنیک : آکریلیک
files-exhibitions-EtmPai9444[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 200 * 200
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۴
تکنیک : آکریلیک
files-exhibitions-EtmPai3835[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 200 * 200
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۴
تکنیک : آکریلیک
files-exhibitions-EtmPai7456[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 100 * 110
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۴
تکنیک : آکریلیک
files-exhibitions-EtmPai1959[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 110 * 110
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۴
تکنیک : آکریلیک
files-exhibitions-EtmPai1575[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 201 * 200
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۴
تکنیک : آکریلیک
files-exhibitions-EtmPai9562[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 100 * 100
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۴
تکنیک : آکریلیک
files-exhibitions-EtmPai6844[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 190 * 200
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۴
تکنیک : آکریلیک
files-exhibitions-EtmPai7549[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 200 * 200
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۴
تکنیک : آکریلیک