چهره های ماندگار ایران - گروه دنیای عجیب

files-exhibitions-faeze-mozafari-50-60-kolage-alkhas[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : کلاژ
files-exhibitions-babazadeh-30-30-maryam-Aahi-govash[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : گواش
files-exhibitions-azar-teymoori-3-4-sew[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].JPG
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-mojde-danesh-pajooh-30-30-digital[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : کامپیوتر گرافیک