نقاشی - سوسن هاشمیان

files-exhibitions-HasPai8035[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 150 * 150
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-HasPai3860[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 150 * 220
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-HasPai7032[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 200 * 220
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-HasPai6835[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 200 * 220
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۱
تکنیک : 11
files-exhibitions-HasPai3926[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 120 * 220
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۱
تکنیک : 11
files-exhibitions-HasPai1414[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 120 * 220
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۵
تکنیک : 11
files-exhibitions-HasPai7905[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 240 * 120
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-HasPai9958[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 120 * 180
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-HasPai8673[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 130 * 140
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-HasPai8781[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 140 * 140
تاریخ خلق اثر: ۱۳۷۸
تکنیک : 11