نقاشی - نیکزاد نجومی

files-exhibitions-NodPai1998[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 125 * 175
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن روی بوم
files-exhibitions-NodPai6042[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 150 * 240
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن روی بوم
files-exhibitions-NodPai4843[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 150 * 240
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن روی بوم
files-exhibitions-NodPai9187[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 125 * 180
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن روی بوم
files-exhibitions-NodPai9772[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 50 * 70
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن روی بوم
files-exhibitions-NodPai8668[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 125 * 175
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن روی بوم
files-exhibitions-NodPai2447[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 150 * 240
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-NodPai8681[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 125 * 175
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن روی بوم
files-exhibitions-NodPai8398[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 125 * 175
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-NodPai7670[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 125 * 175
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن روی بوم
files-exhibitions-NodPai1864[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 125 * 175
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن روی بوم
files-exhibitions-NodPai9369[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 150 * 240
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن روی بوم