نقاشی - منوچهر صفرزاده(مش صفر)

files-exhibitions-SafPai8732[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 30 * 40
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : آبرنگ
files-exhibitions-SafPai9489[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 30 * 20
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : آبرنگ
files-exhibitions-SafPai7857[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 30 * 40
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : آبرنگ
files-exhibitions-SafPai8030[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 40 * 30
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : آبرنگ
files-exhibitions-SafPai8301[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 40 * 30
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : آبرنگ
files-exhibitions-SafPai3105[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 40 * 30
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : آبرنگ
files-exhibitions-SafPai9589[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 40 * 30
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : آبرنگ
files-exhibitions-SafPai7223[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 40 * 30
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : آبرنگ
files-exhibitions-SafPai1112[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 40 * 30
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : آبرنگ
files-exhibitions-SafPai7258[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 40 * 30
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : آبرنگ
files-exhibitions-SafPai7354[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 40 * 30
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : آبرنگ
files-exhibitions-SafPai2586[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 40 * 30
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : آبرنگ
files-exhibitions-SafPai3145[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 40 * 30
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : آبرنگ
files-exhibitions-SafPai3182[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 40 * 30
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : آبرنگ
files-exhibitions-SafPai1908[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 30 * 40
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : آبرنگ
files-exhibitions-SafPai4216[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 30 * 40
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : آبرنگ
files-exhibitions-SafPai5761[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 30 * 40
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : آبرنگ
files-exhibitions-SafPai5522[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 30 * 40
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : آبرنگ
files-exhibitions-SafPai4871[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 30 * 40
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : آبرنگ
files-exhibitions-SafPai4322[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 30 * 40
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : آبرنگ