نقاشی - امید حلاج

files-exhibitions-HalPai4949[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 100 * 70
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن روی بوم
files-exhibitions-HalPai9429[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 100 * 70
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن روی بوم
files-exhibitions-HalPai2974[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 100 * 70
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن روی بوم
files-exhibitions-HalPai9290[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 70 * 100
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن روی بوم
files-exhibitions-HalPai1230[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 150 * 100
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن روی بوم
files-exhibitions-HalPai9682[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 150 * 100
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن روی بوم
files-exhibitions-HalPai6384[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 120 * 100
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن روی بوم
files-exhibitions-HalPai8862[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 150 * 100
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن روی بوم
files-exhibitions-HalPai9393[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 100 * 70
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن روی بوم
files-exhibitions-HalPai9568[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 120 * 80
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن روی بوم
files-exhibitions-HalPai7403[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 150 * 100
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن روی بوم
files-exhibitions-HalPai1956[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 150 * 100
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن روی بوم
files-exhibitions-HalPai2498[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 150 * 100
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن روی بوم
files-exhibitions-HalPai4109[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 150 * 100
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : رنگ روغن روی بوم