پاراتی - رامین شیردل

files-exhibitions-ShiPar1666[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : آبی
ابعاد : 216*115 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-ShiPar2365[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : پرواز
ابعاد : 216*110 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-ShiPar9914[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : عشق 1
ابعاد : 120*180 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-ShiPar6138[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : عشق 2
ابعاد : 120*180 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد
files-exhibitions-ShiPar3816[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : رودخانه
ابعاد : 100 * 180 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد