لحظه ها از من می گذرند - ریحانه حسینی

files-exhibitions-HosPas1629[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : از مجموعه لحظه ها از من می گذرند
ابعاد : 50*35 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد روی مقوا
files-exhibitions-HosPas9451[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : از مجموعه لحظه ها از من می گذرند
ابعاد : 50*35 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد روی مقوا
files-exhibitions-HosPas6469[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : از مجموعه لحظه ها از من می گذرند
ابعاد : 70*100 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : مرکب روی مقوا
files-exhibitions-HosPas7872[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : از مجموعه لحظه ها از من می گذرند
ابعاد : 70*100 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : مرکب روی مقوا
files-exhibitions-HosPas8823[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : از مجموعه لحظه ها از من می گذرند
ابعاد : 70*100 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : مرکب روی مقوا
files-exhibitions-HosPas5045[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : از مجموعه لحظه ها از من می گذرند
ابعاد : 70*100 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : مرکب روی مقوا
files-exhibitions-HosPas9074[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : از مجموعه لحظه ها از من می گذرند
ابعاد : 50*35 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد روی مقوا
files-exhibitions-HosPas9176[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : از مجموعه لحظه ها از من می گذرند
ابعاد : 50*35 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد روی مقوا
files-exhibitions-HosPas6558[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : از مجموعه لحظه ها از من می گذرند
ابعاد : 70*50سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : مرکب روی مقوا