در تار و پود ترسیم - حمید هادی نژاد

files-exhibitions-HadIn-3846[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 50 * 70 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد روی مقوا
files-exhibitions-HadIn-7480[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 70 * 100 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد روی مقوا
files-exhibitions-HadIn-4050[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 70 * 100 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد روی مقوا
files-exhibitions-HadIn-4786[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 70 * 100 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد روی مقوا
files-exhibitions-HadIn-8721[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 50 * 70 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد روی مقوا
files-exhibitions-HadIn-8968[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 50 * 70 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد روی مقوا
files-exhibitions-HadIn-4636[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 70 * 100 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد روی مقوا
files-exhibitions-HadIn-1233[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 70 * 100 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد روی مقوا