ماسکها و اسباب بازیهای کاغذی - مریم ابتکار

files-exhibitions-EbtMas3909[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : ماسکها و دستها
ابعاد : 115* 85 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-EbtMas1216[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : بازی
ابعاد : 125* 80 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-EbtMas3733[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : همزاد
ابعاد : 100* 110 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-EbtMas4020[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : پرواز با بالهای کاغذی
ابعاد : 120* 80 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-EbtMas8611[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : استحاله
ابعاد : 100* 110 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-EbtMas2078[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : زیر سایه ی زمان
ابعاد : 100* 120 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-EbtMas3477[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : مقابله با زمان
ابعاد : 90* 195 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-EbtMas8390[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : در زمانهای مختلف
ابعاد : 90 *120 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-EbtMas6114[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : پرنده هایم را نخ می کنم
ابعاد : 110*100 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11
files-exhibitions-EbtMas5291[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
توضيحات : لباسی با تزئین پرنده
ابعاد : 90*120سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : 11