4 برگ کاربن 5 برگ تکرار - عیسی جباری

files-exhibitions-Jab-F7754[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 170*130 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : اکریلیک روی بوم
files-exhibitions-Jab-F4211[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 150*200 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : اکریلیک روی بوم
files-exhibitions-Jab-F7430[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 170*130 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : اکریلیک روی بوم
files-exhibitions-Jab-F2681[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 200*150 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : اکریلیک روی بوم
files-exhibitions-Jab-F9964[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 110*165 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد روی بوم
files-exhibitions-Jab-F8055[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 150*100 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد روی بوم
files-exhibitions-Jab-F5450[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 90*122 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد روی مقوا
files-exhibitions-Jab-F3590[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 90*120 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد روی مقوا
files-exhibitions-Jab-F9061[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 200*150 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد روی مقوا
files-exhibitions-Jab-F5429[0520991fb251ebe871e088efd04aaa5b].jpg
ابعاد : 90*120 سانتیمتر
تاریخ خلق اثر: ۱۳۹۸
تکنیک : ترکیب مواد روی مقوا